ul. Łagiewnicka 305    91-509 Łódź        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      tel./fax 42 659 00 77     tel. 42 659 02 49

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013
DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ w ŁODZI

z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania miejsca piknikowego
w Wydziale -Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi.

Na podstawie art. §4 ust 4 statutu jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej”
w Łodzi, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/975/12 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 12 września 2012 r. oraz Regulaminu organizacyjnego „Zarządu Zieleni Miejskiej” w Łodzi,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3093/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
„Zarządu Zieleni Miejskiej” w Łodzi. Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi zasady udostępniania miejsca piknikowego
      w Wydziale Leśnictwo Miejskie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Leśnictwo Miejskie
      w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DYREKTOR
ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

dr Arkadiusz JAKSA

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2013
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi
z dnia 22 marca 2013 r.

Zasady udostępniania miejsca piknikowego położonego przy siedzibie Leśnictwa Miejskiego
w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

                                                          §1
1. Miejsce piknikowe, o którym mowa w niniejszych Zasadach, położone jest przy siedzibie
    Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zielni Miejskiej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305.
2. Wyposażenie miejsca piknikowego stanowi:
   - wiata drewniana z ławami oraz ławkami drewnianymi;
   - utwardzone miejsce rozpalania ognia – palenisko z rusztem;
   - ławostoły z bali drewnianych;
   - przenośna toaleta – kabina WC;
   - ujęcie wody – zdrój;
   - przyłącze elektryczne 230V, 10A.

                                                       §2
1. Miejsce piknikowe stanowi element zagospodarowania rekreacyjnego lasów komunalnych 
    miasta Łodzi i jest udostępnione dla potrzeb rekreacji i wypoczynku.
2. Organizacja pikniku lub innego spotkania edukacyjnego, integracyjnego, itp.
    dla zorganizowanej grupy uczestników, zwanego dalej piknikiem, jest odpłatne.
3. W celu organizacji pikniku miejsce piknikowe może być udostępnione podmiotom
   i osobom, których celem działania jest szeroko rozumiana ochrona przyrody,
   w tym edukacja ekologiczna, w szczególności placówkom oświatowym i innym instytucjom
   współpracującym z Leśnictwem, zwanym dalej Organizatorem pikniku.
4. Pikniki mogą być organizowane w dni robocze, oprócz sobót, w godzinach pracy Leśnictwa
   tj. od 7:00 do 16:00 .
5. W jednym dniu istnieje możliwość organizacji jednego pikniku dla maksymalnie 50 osób.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Naczelnika Leśnictwa Miejskiego,
   miejsce piknikowe może być udostępnione na innych warunkach niż określone w ust. 3 – 5.
                                                   §3
1. Udostępnianie miejsca piknikowego, w celu zorganizowania pikniku, odbywa się 
   po uprzednim pisemnym uzgodnieniu warunków z Leśnictwem Miejskim
   w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi .
2. Organizator pikniku występuje z wnioskiem o udostępnienie miejsca piknikowego wg wzoru
   stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
3. Organizator pikniku zobowiązany jest do wskazania osoby odpowiedzialnej za przebieg pikniku
   i realizację zobowiązań wynikających z niniejszych zasad. 
                                                          
                                                 §4
1. Organizator pikniku ponosi opłatę z tytułu:
1) udostępnienia miejsca piknikowego;
2) przygotowania i uporządkowania miejsca piknikowego;
3) przygotowania ogniska;
4) zakupu drewna na ognisko.

                                                 §5
1. Opłata za udostępnienie miejsca piknikowego, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, obejmuje
    zryczałtowane,    koszty utrzymania i użytkowania miejsca piknikowego i znajdującego się
    na nim wyposażenia oraz naniesień roślinnych.
2. Zależnie od ilości uczestników pikniku opłata za udostępnienie miejsca piknikowego wynosi:
1) dla grup do 30 osób włącznie: 32,52 zł netto + podatek VAT 23 % = 40,00 zł brutto;
2) dla grup powyżej 30 osób: 48,78 zł netto + podatek VAT 23 % = 60,00 zł brutto.

                                                       §6
1.Przygotowanie i uporządkowanie miejsca piknikowego obejmuje czynności związane   
   z przygotowaniem miejsca piknikowego przed planowanym terminem pikniku oraz
   uporządkowaniem miejsca piknikowego po zakończonym pikniku (przygotowanie 
   i uporządkowanie terenu oraz wyposażenia miejsca piknikowego, w szczególności:
   zbieranie śmieci, wygrabienie terenu, opróżnienie koszy na śmieci).
2.Opłata za uporządkowanie i przygotowanie miejsca piknikowego wynosi: 64,81 zł netto
  + podatek VAT 8 % = 70,00 zł brutto.

                                                        §7
1. W przypadku organizacji pikniku z ogniskiem Organizator pikniku:
1) dokonuje zakupu drewna liściastego twardego klasy S4 (tzw. drewna opałowego)
  od Leśnictwa,w ilości ustalonej w zależności od potrzeb (średnio 0,5 m), wg aktualnej
  ceny ustalonej w cenniku sprzedaży drewna obowiązującym w Leśnictwie Miejskim;
2) pokrywa koszt usługi przygotowania i rozpalenia ogniska obejmujący transport, cięcie,
  łupanie drewna, przygotowanie stosu do podpalenia oraz ewentualne rozpalenie ogniska.
3. Opłata za usługę przygotowania i rozpalenia ogniska, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
   (bez kosztu zakupu drewna) wynosi: 46,30 zł netto + podatek VAT 8 % = 50,00 zł brutto.
                                                 
                                                    §8
1. Usługa przygotowania i uporządkowania miejsca piknikowego oraz przygotowania ogniska 
  zlecana  jest przez Organizatora pikniku wykonawcy usług leśnych, wskazanemu
  – wybranemu przez Leśnictwo.
2. Wyboru wykonawcy usług leśnych, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Leśnictwo
 z zachowaniem zasad konkurencji spośród wykonawców świadczących usługi na rzecz
 Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi.

                                                       §9
1. Opłaty, o których mowa w § 4 ust. 1 uiszczane są przez Organizatora pikniku z góry,
  najpóźniej na 1 dzień przed ustalonym terminem pikniku.
2. Po uiszczeniu opłat Organizator pikniku otrzymuje pisemne potwierdzenie udostępnienia
  miejsca piknikowego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszych zasad.
3. Uiszczona kwota nie podlega zwrotowi czy zmniejszeniu np. z powodu mniejszej ilości
  uczestników, czy rezygnacji z pikniku.

                                                 § 10
Organizator pikniku zobowiązany jest do:
-przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w przepisach ogólnych,  
 a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wydzielonym
 na palenisko i dogaszania ognia  po zakończeniu pobytu w miejscu piknikowym;
-posiadania podczas pikniku pisemnej zgody – potwierdzenia udostępnienia miejsca piknikowego
 i okazywania go na żądanie upoważnionych służb i osób m.in. pracowników Leśnictwa
 i wykonawców usług leśnych, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji, itp;
-zachowania porządku i poszanowania dla wszelkich naniesień roślinnych, urządzeń, wyposażenia itp.;
-ograniczenia wjazdów samochodów na teren Leśnictwa Miejskiego i parkowania samochodów 
 na terenie do tego wyznaczonym przed budynkiem Leśnictwa;
-organizowania wszelkich gier i zabaw na terenie bezpośrednio przyległym do miejsca piknikowego
 w sposób nie powodujący uszkodzeń wyposażenia miejsca piknikowego, naniesień roślinnych
 oraz utrudnień w pracy Leśnictwa, a także dla mieszkańców przyległych zabudowań;
-pozostawienia wyposażenia i obiektów w miejscu zastanym przed piknikiem;
-pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników pikniku, w szczególności
 w mieniu stanowiącym wyposaSenie miejsca piknikowego oraz w jego otoczeniu.

                                                 § 11
Załącznikiem do Zasad jest:
1. Wzór wniosku o udostępnienie miejsca piknikowego.
2. Wzór potwierdzenia udostępnienia miejsca piknikowego. 

Załącznik Nr 1
do Zasad udostępniania miejsca piknikowego

ORGANIZATOR PIKNIKU
Łódź, dnia .........................................................................................................

Imię i nazwisko/nazwa firmy ..................................................................................

adres ...............................................................................................................

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi - Leśnictwo Miejskie
ul. Łagiewnicka 305
91-509 Łódź

Zwracam się z prośbą o udostępnienie miejsca piknikowego na terenie siedziby Leśnictwa Miejskiego
przy ul. Łagiewnickiej 305 w dniu................................... w godzinach od …….. do …….
zł przygotowaniem/bez przygotowania* ogniska, dla ………. osób.
Oświadczam, że zapoznałem/am* się z zasadami udostępnienia miejsca piknikowego,
akceptuję je i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Osobą odpowiedzialna za przebieg pikniku i realizację zobowiązań ze strony Organizatora
pikniku jest Pan/i*. ………………………………………….………, tel. ………………..………..
Zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu udostępnienia miejsca piknikowego
w wysokości: ……………. zł brutto.
Zlecam Panu ………………………………………… -wykonawcy usług leśnych wykonanie niżej wymienionych
czynności związanych z przygotowaniem pikniku:

1. Przygotowanie miejsca piknikowego przed i uporządkowanie po zakończeniu pikniku
    za: .......................... zł brutto,
2. Przygotowanie ogniska (transport, cięcie, łupanie drewna oraz przygotowanie stosu do podpalenia)
    za: ..........................zł brutto,
3. Rozpalenie przygotowanego stosu drewna o godzinie: ................................
Zobowiązuje się do zapłaty ww. wykonawcy usług leśnych wynagrodzenia za wykonanie ww. czynności
w łącznej wysokości ................................. zł brutto.
W celu przygotowania ogniska dokonam zakupu …… m3 drewna liściastego twardego klasy S4
od Leśnictwa Miejskiego – Łódź, w kwocie …..……. zł brutto.


.…………………………

podpis przedstawiciela Organizatora pikniku (osoby odpowiedzialnej)


Warunki udostępnienia miejsca piknikowego uzgodniono.

.…………………………

Podpis przedstawiciela Leśnictwa Miejskiego


* -niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 2
do Zasad udostępniania miejsca piknikowego


Łódź, dnia ……………… 2013r.

POTWIERDZENIE
udostępnienia miejsca piknikowego


Potwierdzam niniejszym, że Organizator pikniku: ……………………………………..
……………………………………………………… uzgodnił warunki i zasady udostępnienia
miejsca piknikowego połoSonego przy siedzibie Leśnictwa Miejskiego przy ul. Łagiewnickiej
305 w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi i uzyskał zgodę
na organizacje pikniku w ww. miejscu w dniu ……………………………,
w godzinach od ………… do ………………….. z ogniskiem/bez ogniska *.
Wskazaną przez Organizatora osobą odpowiedzialną za przebieg pikniku jest

Pan/i* ……….. …………………………………………………...

…….………………...……………

podpis przedstawiciela Leśnictwa Miejskiego
* -niepotrzebne skreślićLeśnictwo Miejskie jest jednostką wchodzącą w skład Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi