ul. Łagiewnicka 305    91-509 Łódź        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      tel./fax 42 659 00 77     tel. 42 659 02 49
 Wniosek o wydanie zaświadczenia - zawierajacego informację o gruntach leśnych     Miejsce piknikowe
 - zasady udostępnienia.

 

     

      Dotacje WFOŚiGW 

 

 


  

 


 

 

Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

z przyjemnością informuje o realizacji zadania w 2013 r.:

„Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu

Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

 

 

 

Projekt współfinansowany ze  środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

Całkowita wartość zadania:                                                            64 882,01 PLN

Kwota dofinansowania z dotacji

ze środków WFOŚiGW w Łodzi:                                                      56 864,81 PLN

 

Beneficjent:                                Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

 

 

Opis zadania

            Wykaszanie, będące zabiegiem wpisanym w ochronę czynną obszarów łąkowych, pozwoli zachować unikalny system rzadkich, różnorodnych i cennych zbiorowisk roślinnych, przede wszystkim wilgotnych i świeżych łąk oraz podmokłych siedlisk przyrodniczych - reliktowych łąk trzęślicowych, szuwar, turzycowisk oraz ziołorośli, utworzonych w rozlewiskach źródliskowych rzeki Łagiewniczanki oraz w dolinie rzecznej Bzury.

            Kontynuowanie dotychczasowego użytkowania w postaci zabiegu wykaszania, będącego następstwem zaprzestanej praktyki wypasu, prowadzonej na ekosystemach łąkowych, zapobiega naturalnym procesom spontanicznej sukcesji wtórnej, zmierzającej do przekształcenia różnorodnych pod względem gatunkowym fito- biocenoz w znacznie uboższe florystycznie zespoły wysokich ziół, zarośla trzcinowe, krzewy wierzbownic oraz zbiorowiska leśne. Wykaszanie siedlisk łąkowych gwarantuje zachowanie oraz przywracanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych z właściwymi dla nich siedliskami i ostojami cennych gatunków flory i fauny charakterystycznej dla obszarów podmokłych i wodno – błotnych, jak również umożliwi pełnienie przez nie funkcji korytarzy ekologicznych, których obecność zapewni istnienie ciągłości pasów migracyjnych roślin, zwierząt i grzybów.

Istnienie otwartych ekosystemów łąkowych, uchodzących obecnie za jedne z najbardziej zagrożonych siedlisk przyrodniczych, pozwoli podnieść urok i wartości przyrodnicze okolic Łodzi, jak również stworzy możliwość oglądania szerokich fragmentów krajobrazu typowego dla Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, czyli formy ochrony przyrody, w granicach której mieszczą się przedmiotowe obszary.

 

Naczelnik  

Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie

Zieleni Miejskiej w Łodzi

mgr inż. Jarosław Białek 

Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej z przyjemnością informuje o realizacji zadania w 2013 r.:

„Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze  środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

Całkowita wartość zadania:                                                            72.787,40 PLN

Kwota dofinansowania z dotacji

ze środków WFOŚiGW w Łodzi:                                                       47.471,85 PLN

Beneficjent:                                                                         Miasto Łódź

                                                                Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

Opis zadania

         W ramach otrzymanej dotacji prowadzony jest program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego oraz możliwe jest wydanie licznych materiałów edukacyjnych, np. zeszyty, foldery, karty pracy oraz pomoce dydaktyczne, które są bezpłatnie przekazywane uczestnikom zajęć edukacyjnych.   Zadanie obejmuje m.in. opracowanie i dodruk publikacji oraz zakup materiałów dydaktycznych. Wszystkie materiały służą jako narzędzia i pomoce dydaktyczne w realizowanych zajęciach, zwiększając efektywność nauki, utrwalają wiadomości poprzez atrakcyjne metody nauczania i różnorodne narzędzia dydaktyczne. Zaznajamiają dzieci i młodzież ze światem roślin i zwierząt, pogłębiając ich wiedzę na temat procesów i zjawisk przyrodniczych. Materiały zostały przygotowane i opracowane w taki sposób, by stanowiły uzupełnienie realizowanej edukacji przyrodniczo – leśnej w Leśnictwie, poszerzając zagadnienia oraz utrwalając treści przekazywane podczas przyrodniczych lekcji w lesie. Są spójne z realizowaną tematyką zajęć, dodatkowo uatrakcyjniają przekaz poprzez wprowadzenie i wykorzystanie dostępnych metod nauczania.

 

 

 

Naczelnik 

Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie

Zieleni Miejskiej w Łodzi

mgr inż. Jarosław Białek 

 


Zbliżająca się zima nie zachęca do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Trudno zmobilizować się do wyjścia na rower, treningu biegowego czy spaceru. Najczęstszym tego powodem jest brak odpowiedniej motywacji. W łódzkim Lesie Łagiewnickim powstała gra terenowa, która jest ciekawym sposobem aktywnego spędzenia wolnego czasu. Gra terenowa dostarczy nam nie tylko motywację do aktywności fizycznej, ale również zapewni dużo pozytywnych wrażeń. Dokładne informacje na temat trasy dostępne są na stronie projektu - http://www.bikeorient.pl/graterenowa/wybierz-trase/las-lagiewnicki.

Gra Terenowa Adventure Orient w Lesie Łagiewnickim jest stałą trasą na orientację. W terenie wyznaczonych zostało 18 punktów kontrolnych, czyli drewnianych słupków z perforatorami (znacznikami) oraz tabliczkami gry terenowej. Zadaniem uczestników jest odnajdywanie tych punktów przy pomocy mapy. Punkty można odwiedzać w dowolnej kolejności. Uczestnicy muszą sami wybrać trasę pomiędzy punktami, a kolejność ich odwiedzania jest dowolna. Trasę można pokonywać pieszo, biegiem, rowerem, a zimą nawet na nartach biegowych. W optymalnym wariancie długość trasy wynosi 25 km, jednak wystarczy pokonać tylko wybrany przez siebie fragment trasy. Do udziału w grze można przystąpić w dowolnie wybranym czasie.

Aby wziąć udział w zabawie należy zaopatrzyć się w mapę, na której oznaczone jest umiejscowienie punktów kontrolnych. Wersję papierową mapy można otrzymać w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym w Łodzi przy ul. Wycieczkowej 86. Częścią arkusza mapy jest karta uczestnika, na której należy odznaczać perforatorami odpowiednie pola. W ten sposób dokumentuje się obecność na poszczególnych punktach.

Trasa gry terenowej w Lesie Łagiewnickim jest częścią projektu MOBO, który jest sposobem uprawiania orientacji sportowej z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. Dzięki telefonowi komórkowemu wyposażonemu w aplikację MOBO oraz czytnik kodów QR, możliwe jest potwierdzanie punktów kontrolnych bez konieczności wykorzystywania map papierowych. Do dyspozycji mamy również elektroniczny kompas, który pomaga w nawigacji. Potwierdzenie obecności na punkcie kontrolnym polega na zczytaniu kodu QR z tabliczki. Informacja o potwierdzeniu punktu przesyłana jest na serwer, na którym można przeglądać statystyki użytkowników MOBO. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z MOBO dostępne są na stronie projektu - http://mobo.osport.ee/index.php?l=pl.

Oprócz zabawy w odnajdywanie punktów kontrolnych, korzystanie z trasy gry terenowej to również możliwość otrzymania upominków. Zaliczenie co najmniej jednego punktu upoważnia do odbioru pamiątki w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym. Honorowane są zarówno tradycyjny system potwierdzania kart startowych perforatorami jak również system elektroniczny MOBO.

Gra Terenowa Adventure Orient została dofinansowana ze środków Województwa Łódzkiego. Partnerami projektu jest Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym, Leśnictwo Miejskie Łódź oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Gra terenowa w Lesie Łagiewnickim jest już ósmą z kolei trasą na orientację przygotowaną przez Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient. Poza łódzkim Lasem Łagiewnickim, uczestnicy zabawy mogą zwiedzać okolice Łodzi, Spalski Park Krajobrazowy, Puszczę Białowieską, Augustów, Dąbrowę Górniczą, Lądek Zdrój
i Gorlice. Uczestnicząc w grze terenowej można wygrać nagrody w konkursach na najciekawszą relację, najciekawsze zdjęcie oraz największą liczbę odwiedzonych miejsc w okolicach Łodzi - cmentarzy i mogił z I wojny światowej. Więcej szczegółów na stronie projektu - http://www.bikeorient.pl/graterenowa/. Zapraszamy do udziału!

tekst i zdjęcia: Piotr Banaszkiewicz


 

Regulamin

Konkursu Edukacyjno-Plastycznego

„W Krainie Lasu”

 

 

I. Organizator

Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

ul. Łagiewnicka 305

91-509 Łódź, tel. (42) 659 02 49 wew. 18

Edukacja przyrodniczo - leśna

 

 

II. Cele Konkursu

 • Rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania lasem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem;
 • Zdobycie umiejętności obserwacji przyrody oraz uwrażliwienie na otaczające nas piękno;
 • Zachęcenie do aktywnego wypoczynku w lesie i poznawania przyrody;
 • Rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz wykrywanie uzdolnień wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

III. Uczestnicy

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli , szkół podstawowych, przyszpitalnych;
 • Kategoria I: Przedszkola;
 • Kategoria II: Uczniowie klas I-III szkół podstawowych;
 • Kategoria III: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas starszych;

 

 

 

IV. Tematyka

 • Prace powinny być związane ze światem przyrody Lasu Łagiewnickiego, jego charakterystyczną roślinnością, zwierzętami, krajobrazami leśnymi.

 

 

 

V. Przepisy dotyczące prac

 • Format pracy: A3 lub A4;
 • Każdy uczestnik wykonuje pracę konkursową samodzielnie zgodnie z kategorią wiekową;
 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową;
 • Technika wykonania prac dla I kategorii konkursowej jest dowolna – rysunek, kredki, farby, wyklejanka, suszone eksponaty, plastelina, modelina, bibuła, papier kolorowy lub w formie kolażu w dowolnej technice.
 • Technika wykonania prac dla II i III kategorii konkursowej jest dowolna – rysunek, kredki, farby, wyklejanka, suszone eksponaty, plastelina modelina, bibuła, papier kolorowy lub w formie kolażu w dowolnej technice. Każda praca z tej kategorii konkursowej powinna posiadać samodzielnie i odręcznie wykonany opis bohatera swojej pracy lub opis przyrodniczy, sporządzony na podstawie wiedzy przekazanej podczas zajęć edukacyjnych oraz dostępnych książek, materiałów dydaktycznych czy internetu. Praca wraz z opisem powinny być zszyte.
 • Każda praca powinna być zatytułowana oraz opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem,  kategorią konkursową, datą wykonania pracy, telefonem kontaktowym, klasą, imieniem i nazwiskiem wychowawcy (opiekuna), numerem i nazwą szkoły;

 

 

VI. Terminy

 • Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres siedziby Organizatora konkursu w   zaklejonej i podpisanej kopercie z dopiskiem Konkurs Edukacyjno-Plastyczny „W Krainie Lasu”:

 

 

Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

ul. Łagiewnicka 305

91-509 Łódź

 

 

 • Czas trwania konkursu: 21 marca 2017 – 2 czerwca 2017.
  •  Prace nadesłane poza terminem nie będą uwzględniane. O terminie wpłynięcia pracy decyduje  data wpływu do siedziby Organizatora;
  •  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 czerwca 2017 r.
  •  Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora;
  • Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie;
  • Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.las.lodz.pl;

 

 

 

VII. Nagrody

 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie oraz wyróżnień  we wszystkich kategoriach konkursowych; 

 

 

 

VIII. Wykorzystanie prac

 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych prac na stronie internetowej LMŁ oraz  prezentowania prac na wystawach okolicznościowych i artykułach pokonkursowych;
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją przez uczestników regulaminu konkursu.

 

 

 

 

 

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W MIEJSCU PIKNIKOWYM LEŚNICTWA MIEJSKIEGO – ŁÓDŹ, UL. ŁAGIEWNICKA 305

DNIA 20 CZERWCA 2017 (wtorek) O GODZINIE 13.00.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:

Ewelina Czyżykowska

Jolanta Kacprzak

 

 

 

 

Leśnictwo Miejskie jest jednostką wchodzącą w skład Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi